Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej polaczonebiblioteki.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-01-10.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-24 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kotwice (linki typu skoczki w obrębie strony)
  • Link do przeskoczenia do treści strony posiada komunikat w języku angielskim.
  • Link do przeskoczenia do treści strony istnieje ale jest uszkodzony.
 • Linki
  • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne za pomocą klawiatury.
  • Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem.
 • Nagłówki
  • Strony serwisu posiadają błędy w definicji hierarchii nagłówków lub nie posiadają nagłówka H1.
 • Alternatywne opisy dla grafiki
  • Serwis posiada ilustracje z napisami bez tekstów alternatywnych.
 • Pola formularzy
  • W serwisie występują błędy w opisach elementów klikalnych.
 • Pozostałe elementy sterujące strony
  • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Elementy klikalne
  • Na stronie znajdują się elementy klikalne, które nie zawierają etykiety/opisu,
  • Elementy menu głównego nie są dostępne z poziomu klawiatury.
 • Slajdy
  • Pokaz slajdów nie jest dostępny przy użyciu programu odczytu ekranu.
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  • Strona może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
 • Mapa serwisu, logika i zrozumiałość struktury, łatwość odnajdywania informacji
  • Serwis nie posiada mapy stron.
 • Inne zauważone problemy związane z dostępnością dla Screen Readera (opis i wskazanie miejsca)
  • W serwisie występują problemy z dostępem do głównego menu serwisu przy użyciu klawiatury.
 • Widoczność fokusu klawiatury
  • Serwis ukrywa widoczność fokusu klawiatury.
 • Dostępność elementów klikalnych
  • Strona zawiera elementy klikalne, które nie są obsługiwane przy użyciu klawiatury.
 • Slajdery
  • Slajdy nie posiadają opisu tekstowego oraz możliwości zatrzymania przy użyciu klawiatury.
 • Responsywność (RWD)
  • W trybie mobilnym część informacji może być niewidoczna.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem.
  • Serwis posiada odnośniki, które nie spełniają wymogów kontrastu.
 • Logiczna kolejność fokusu klawiatury
  • Serwis ukrywa położenie fokusu klawiatury.
 • Walidacja html/css
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
 • Konsekwentna identyfikacja elementów strony
  • Serwis posiada elementy wyróżnione cechami wyglądu i nie oznaczone właściwymi znacznikami.
 • Dostępność interfejsu użytkownika
  • Interfejs serwisu zawiera elementy niedostępne lub trudne w obsłudze.
  • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne przy użyciu klawiatury.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej: Raport badania audytowego

Skróty klawiaturowe

Na stronie polaczonebiblioteki.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Sebastian Skorupski. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: s.skorupski@uw.edu.pl, telefon (22) 55-23-712. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW wraz z informacjami nt. ich dostępności architektonicznej.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Budynek dydaktyczny – Krakowskie Przedmieście 3, Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Roman Kalinowski

Telefon: 728-870-172

Email: r.kalinowski@uw.edu.pl

Wejście do budynku

Wejście do budynku posiada podjazd. Główne drzwi są otwierane ręcznie. Drzwi dwuskrzydłowe. Szerokość jednego skrzydła: 80 cm. (całość 160 cm) Wezwanie pomocy możliwe za pomocą dzwonka umieszczonego przy drzwiach wejściowych. W przedsionku są schody. Z lewej strony przedsionka zainstalowano platformę dla os. Niepełnosprawnych (udźwig ok. 160 kg) Przed głównym hallem są automatyczne drzwi. Szerokość max. Otwarcia to 90 cm. Portiernia zlokalizowana na parterze, w hallu przy windzie.

Korytarze i przejścia

Hol na parterze płaski z bezpośrednim dostęp do sali im. Czarnowskiego (nr 5) oraz pok. nr 6 i 7. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe. Szerokość jednego skrzydła: 90 cm. Dostęp do sali im. Czarnowskiego jest również możliwy od strony dziedzińca wewnętrznego. Szerokość drzwi: 90 cm. Dostęp do windy (dostępność poziomów -1 do 3 p.) Przed wejściem na korytarz (sale nr 1, 2, 3, 4, pok. Nr 8) znajdują się schody: 4 stopnie. Brak platformy. Możliwość wjazdu na korytarz od strony dziedzińca wewnętrznego. Dwa wejścia, drzwi dwuskrzydłowe wychodzące na taras z pochylnią dla wózków. Dostęp do sali nr 4 poprzedza ścianka z otworem drzwiowym. Szerokość: 80 cm. Drzwi do sal 1, 2, 3, 4 są dwu skrzydłowe, otwierane ręcznie. Szerokość jednego skrzydła drzwi: 75 cm . I piętro Dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych w skrzydle od strony Krakowskiego Przedmieścia – pomieszczenia od nr 100 do nr 114. Wyjście z windy bezpośrednio na hall główny (pok. Nr 100, 101). Pomiędzy hallem przed salą nr 102/103 a korytarzem jest pochylnia, dzięki której jest możliwość dostępu do pok. Od nr 104 do 114. W skrzydle od strony Krakowskie Przedmieścia znajdują się sale wykładowe: 102, 108, 109, 110, 112. Sala nr 102: drzwi dwuskrzydłowe. Szerokość jednego skrzydła: 75 cm Sala nr 108 : drzwi jednoskrzydłowe. Szerokość: 90 cm (wysokość klamki 115 cm) Sala nr 109: drzwi jednoskrzydłowe. Szerokość: 80 cm (wysokość klamki 115 cm) Sala nr 110: drzwi jednoskrzydłowe. Szerokość: 80 cm (wysokość klamki 115 cm) Sala nr 112: drzwi jednoskrzydłowe. Szerokość: 80 cm (wysokość klamki 115 cm) Skrzydło od strony ul. Traugutta. Dostęp do tego skrzydła jest możliwy z pomocą platformy dla os. Niepełnosprawnych zlokalizowanej na hallu I piętra (hall przed salą nr 102/103). Klucz do uruchomienia windy znajduje się na portierni. Przywołanie możliwe z pomocą dzwonka (przycisk przy windzie) W skrzydle tym znajduje się: Czytelnia Biblioteki Wydziału, Aula im. Ossowskiej i pok. nr 115. Drzwi do Czytelni i Auli są podwójne, ręcznie otwierane. Szerokość jednego skrzydła drzwi: 75 cm . W Auli im. Ossowskiej znajdują się trzy stanowiska dla wózków os. Niepełnosprawnych. Aula wyposażona jest w pętlę indukcyjną (jest to jedyne pomieszczenie w budynku wyposażone w pętlę indukcyjną). II piętro Wyjście z windy bezpośrednio na hall przed pok. 200 – 201. Dostęp do skrzydła od strony Krakowskiego Przedmieścia do pok. Nr 200 – 203 oraz 212-213. Korytarz z dostępem do pok. 204 – 211 utrudniony z powodu schodów (3 stopnie). Brak platformy, brak pochylni. Wąski korytarz, bliskość wejść do pok. 204 oraz 211 uniemożliwia zamontowanie platformy czy pochylni. Na piętrze znajdują się 3 sale wykładowe: 207, 208 i 209. Drzwi wejściowe do wszystkich trzech sal mają szerokość 80 cm. Wysokość klamki w drzwiach do sali 209 wynosi: 115 cm. W pozostałych salach: 100 cm. III piętro Wyjście z windy bezpośrednio na mały przedsionek korytarza od strony ul. Traugutta. Schody uniemożliwiają dostęp do pok. 300 – 315. Brak platformy dla os. Niepełnosprawnych.

Procedury

Przed wejściem głównym znajduje się dzwonek do przywołania portiera. Taki sam dzwonek znajduje się przed wejściem na korytarz na parter od strony dziedzińca wewnętrznego. Trzeci dzwonek znajduje się przy platformie na I piętrze. Dzwonki przywołują portiera, który pomaga osobom niepełnosprawnym.

Dodatkowa pomoc

Przed wejściem głównym znajduje się dzwonek do przywołania portiera.Taki sam dzwonek znajduje się przed wejściem na korytarz na parter od strony dziedzińca wewnętrznego.Trzeci dzwonek znajduje się przy platformie na I piętrze.Dzwonki przywołują portiera, który pomaga os. Niepełnosprawnym.

Łazienki, toalety, szatnie

Łazienka dla osów niepełnosprawnych znajduje się na poziomie -1.

Dodatkowe dostosowania

Brak oznaczeń sal w systemie Braille’a. W windzie informacja głosowa oraz oznaczenia na przyciskach w systemie Braille;a. W auli im. Ossowskiej (I piętro) znajduje się pętla indukcyjna. W innych pomieszczaniach pętli brak.

Dojazd i miejsca parkingowe

Dojazd tylko komunikacją miejską.

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.

Dodatkowe informacje o budynku

Istnieje możliwość skorzystania z wejścia od strony dziedzińca wewnętrznego. Należy wówczas skontaktować się z portierem, by mógł otworzyć drzwi na dziedziniec.