Kazimierz Twardowski i Szkoła Lwowsko-Warszawska. Bibliografia przedmiotowa
Przejdź do bibliografii

Bibliografia obejmuje piśmiennictwo dotyczące Kazimierza Twardowskiego oraz Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, wziętej zbiorowo jako kierunek filozoficzny (nie zawiera publikacji poświęconych poszczególnym przedstawicielom Szkoły). Uwzględnia tylko prace powojenne autorów polskich, również w językach obcych. Bibliografia ma układ alfabetyczny, notuje książki, fragmenty książek oraz artykuły z czasopism polskich i zagranicznych.

Bibliografia nasza stanowi kontynuację części przedmiotowej bibliografii Danieli Gromskiej, z r. 1938, opublikowanej też w Wybranych pismach filozoficznych K. Twardowskiego – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1965, s.XIII-XXXVI – powtarzamy tu niektóre pozycje tej biografii, o ile tylko miały one swe powojenne przedruki.

Serdeczne podziękowania za cenne spisy bibliograficzne, które znacząco poszerzyły naszą bibliografię autorzy składają Pani Prof. dr hab. Teresie Rzepie i Panu Prof. dr hab. Janowi Woleńskiemu. Wyrazy głębokiej wdzięczności kierujemy także do Kustoszy Biblioteki Narodowej – Pani mgr Joanny Kędzielskiej i Pani mgr Jolanty Hys – za pomoc w odszukaniu i sprawdzeniu wielu trudno dziś dostępnych pozycji.

Gromadzenie materiałów ukończono w listopadzie 2000 r. Opisy sporządzono z autopsji, w oparciu o normę PN-82/N-01152.01 Opis bibliograficzny. Książki.

Ewa Likus
Adam Stopa
Połączone Biblioteki WFiS UW, IFiS PAN i PTF