Skatalogowany księgozbiór prof. Stefana Nowakowskiego

1.  Katalog on-line
Ateizm francuskich materialistów XVIII wieku / Andrzej Nowicki.
[Warszawa] : [PWN], 1955. – S.[287]- 307 ; 25 cm.

2.  Katalog on-line
Charakterystyka liczebności ludów świata i próba analizy zwartości etnicznej terytoriów / Edmund Piasecki.
Wrocław : [s.n.], 1964. – S.[73]-85 : il. ; 24 cm.

3.  Katalog on-line
Co to są bohaterskie czyny i czy zawsze należy je spełniać ? / Andrzej Nowicki.
[Warszawa : s.n., 1948] (Kraków : Druk. Związkowa). – S.[120]-130 ; 25 cm.

4.  Katalog on-line
Cz. K. Dobrowolski przedstawił własną pracę pt. : Studia nad teorią zawodów.
[Kraków : PAN], 1963. – S.[205]-214 ; 24 cm.

5.  Katalog on-line
Die Biographische Methode / von Jan Szczepański.
Stuttgart : [s.n.], 1961. – S.[551]-569 ; 26 cm.

6.  Katalog on-line
Drzewo gorczycy / Jerzy Piechowski.
Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1968. – 198, [2] s. ; 20 cm.

7.  Katalog on-line
Dzieło Ludwika Feuerbacha / Tadeusz Kroński.
[Warszawa] : [s.n.], 1954. – S. [141]-157 ; 24 cm.

8.  Katalog on-line
Elementy świadomości klasowej mieszczaństwa : (Francja 1815-1830) / Nina Assorodobraj.
Łódź : [s.n.], [1948]. – S. [139]-190 ; 25 cm.

9.  Katalog on-line
La famille, le lignage et la communauté villageoise chez les Ashanti de la période de transition / Andrzej Zajączkowski.
[Paris] : [s.n.], [1960]. – S. [99]-114 : il. ; 25 cm.

10.  Katalog on-line
Family life in the Netherlands / K. Ishwaran.
The Hague : Van Keulen, 1959. – XVI, 291 s. : il. ; 24 cm.

11.  Katalog on-line
Fertility trends and differentials in Arab countries / Cairo Demographic Centre.
Cairo : Cairo Demographic Centre, 1971. – [12], 398 : il. ; 25 cm.
(Cairo demographic centre. Research monograph series ; no 2 )

12.  Katalog on-line
Filozofia – kultura – wychowanie / Sergiusz Hessen ; wstęp Tadeusz Nowacki ; wybór i oprac. Maria Hessenowa ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1973. – XXXVI, 470, [3] s., [1] k. tabl. : err. ; 24 cm.
(Źródła do Dziejów Myśli Pedagogicznej ; t. 12 )

13.  Katalog on-line
Florian Znaniecki w świetle monografii Zygmunta Dulczewskiego / Stanisław Kowalski.
[S. l.] : [s.n.], 1987. – S.[175]- 186 ; 24 cm.

14.  Katalog on-line
Geschichte der französischen Revolution : Sechs Vorträge / von Theodor Bitterauf.
Leipzig : B G Teubner, 1911. – VI, 105 s. : il. ; 19 cm.
(Aus Natur und Geisteswelt ; 360 )

15.  Katalog on-line
Henryk Kamieński / Witold Kula.
[Łódź] : [s.n.], [ca1948] – S. [29]-57 ; 25 cm.

16.  Katalog on-line
Intellectuals, public opinion, and economic development / Edward Shils.
[Cambridge] : [s.n.], 1958. – S.[232]-255 ; 24 cm.

17.  Katalog on-line
Karol Marks / W. I. Lenin.
Warszawa : nakł. Spółdzielni Wydawniczej Książka, 1945 (Łódź : Zakł. Graf. Spółdz. Wyd. Książka). – 34, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 21 cm.

18.  Katalog on-line
Kryzys koncepcji Uniwersytetu Liberalnego / Jan Szczepański.
Wrocław : [s.n.], 1957. – S. [53]-92 : il. ; 25 cm.

19.  Katalog on-line
Kształtowanie się nowego społeczeństwa na Ziemiach Zachodnich / Andrzej Kwilecki.
[Szczecin] : [s.n.], 1965. – S.5-[29] ; 25 cm.

20.  Katalog on-line
Kultura ludowa – kultura narodowa : szkice i rozprawy / Józef Burszta.
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974. – 372, [2] s. : il. ; 21 cm.

21.  Katalog on-line
Mass culture : the popular arts in America / ed. by Bernard Rosenberg and David Manning White. – 3rd print.
Glencoe : Free Press, 1958. – X, 561 s. ; 24 cm.

22.  Katalog on-line
Miasta Ziem Zachodnich / Stefan Nowakowski.
[Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1964]. – S. [121-151] : il. ; 20 cm.

23.  Katalog on-line
Mieszkańcy Wrocławia z r. 1959 w świetle statystyki ich miejsc urodzenia i pochodzenia społecznego / Edmund Paisecki.
[S.l.] : [s.n.], 1962. – S. [215]-233 : il. ; 24 cm.

24.  Katalog on-line
Młodociani alkoholicy skierowani na przymusowe leczenie / Stanisław Batawia.
Warszawa : [s.n.], 1975. – S. [40]-65 ; 24 cm.

25.  Katalog on-line
Montesquieu jako antropogeograf = (What Montesquieu wrote on human geography) / Władysław Gumplowicz.
[S.l. : s.n.], 1927. – S.19-43 ; 25 cm.

26.  Katalog on-line
Moralność pracowniczna na tle jej społecznych uwarunkowań / Aleksander Matejko.
[Warszawa] : [s.n.], 1964. – S.[115]-131 : il. ; 24 cm.

27.  Katalog on-line
Nowe społeczeństwo przemysłowe : analiza i krytyka koncepcji / Witold Morawski.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. – 360 s. ; 20 cm.

28.  Katalog on-line
Papiestwo w walce z francuską rewolucją burżuazyjną (1789) / Andrzej Nowicki.
[Warszawa] : [Książka i Wiedza], [1958]. – S. [147]-206 ; 24 cm.

29.  Katalog on-line
People of coal town / by Herman R. Lantz ; with the assistance of J. S. McCrary.
Carbondale : Southern Illinois University Press ; London : Feffer & Simons, Inc., 1971. – XVII, 310 s. ; 21 cm.
(Arcturus Books ; AB 90 )
ISBN 0-8093-0531-3

30.  Katalog on-line
Powiązanie anabolizmu z katabolizmem u Pseudomonas extorquens Bassalik= The Relationship between Anabolism and Katabolism in Pseudomonas extorquens Bassalik / Janota L.
[Warszawa] : [s.n.], 1956. – S.[73]-110 : il. ; 25 cm.

31.  Katalog on-line
Problem kultury ludowej w badaniach nad środowiskiem / Kazimiera Zawistowicz.
Warszawa : Wydawnictwo Wydziału Pracy Społecznej ZNP : Nasza Księgarnia, 1938. – 40 s. ; 24 cm.

32.  Katalog on-line
Procesy adaptacji i integracji w środowisku wiejskim i miejskim Ziem Zachodnich / Stefan Nowakowski.
Poznań : Instytut Zachodni, 1967. – S. 178-214 ; 22 cm.

33.  Katalog on-line
Przyczynek do dziejów rzemiosła w Polsce : Rozwój szewstwa we wsi Zebrzydowice koło Krakowa w pierwszej połowie XX wieku / Adam Sarapata.
[Warszawa] : [s.n.], 1955. – S.[453]-482 : il. ; 24 cm.

34.  Katalog on-line
Rozwój metod socjologii / Jan Szczepański.
[Łódź : s.n., 1951 (Wrocław : Wrocławska Drukarnia Naukowa)]. – S.[104]-107 ; 25 cm.

35.  Katalog on-line
Social operations for standardizing the imputation of meaning / Walter Firey, Ivan Belknap.
[S.l.] : [s.n.], [ca1954]. – S.18-24 ; 24 cm.

36.  Katalog on-line
Society : a textbook of sociology / by R. M. MacIver.
New York : Farrar & Rinehart Publishers, cop. 1937 (New York : J. J. Little and Ives Company). – XII, 596 s. : il. ; 24 cm.

37.  Katalog on-line
Sociological theory : its nature and growth / by Nicholas S. Timasheff. – Revised ed.
New York : Random House, cop. 1957. – XIII, [1], 338 s. ; 24 cm.

38.  Katalog on-line
Socjologia wsi : pojęcia podstawowe / Bogusław Gałęski.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1966. – 118 s. ; 18 cm.
(Omega : współczesna biblioteka naukowa ; 63 )

39.  Katalog on-line
Socjologiczna teoria wychowania Floriana Znanieckiego / Stanisław Kowalski.
[S.l.] : [s.n.], [ca 1956]. – S. [7]-78 ; 25 cm.

40.  Katalog on-line
Społeczne uwarunkowania rozwoju nauki w Polsce – w perspektywie historycznej / Zdzisław Kowalewski.
[S. l.] : [s. n.], [ca 1978]. – 38 s. ; 21 cm.

41.  Katalog on-line
Spór wokół twórczości Józefa Chałasińskiego / Marian M. Drozdowski.
[S. l.] : [s. n.], 1970. – S.[117]-131 ; 24 cm.

42.  Katalog on-line
Sport a socjologiczna teoria gier : kilka hipotez wyjściowych / Andrzej Ziemilski.
Warszawa : [s.n.], 1961. – S.77-82 ; 24 cm.

43.  Katalog on-line
Stanisława Zakrzewskiego poglądy na powstanie państwa i narodu polskiego / Krystyna Śreniowska.
[S.l.] : [s.n.], 1954. – S.[85]-115 ; 24 cm.

44.  Katalog on-line
Światło dla Warszawy : wspomnienia / Antoni Nowakowski.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1973. – 196, [4] s., [24] s. tabl. ; 20 cm.

45.  Katalog on-line
Sylwetki polskich socjologów / Stefan Nowakowski ; przedm. Jana Szczepańskiego ; zebr., do druku przygot. i słowem wstępnym opatrzyła Irena Nowakowska.
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii, cop. 1992. – 275, [2] s., [1] k. tabl. : il. ; 20 cm.
ISBN 83-85194-62-2

46.  Katalog on-line
Tematyka i znaczenie badań sociologicznych nad Ziemiami Zachodnimi / Andrzej Kwilecki.
[Warszawa] : [s.n.], 1965. – S.[87]-99 ; 24 cm.

47.  Katalog on-line
Tendencje do administracyjnych i biurokratycznych form organizowania działalności badawczej a wzory instytucjonalizacji nauki / Zdzisław Kowalewski.
[Wrocław] : Ossolineum, 1972. – S. [231]-256 ; 24 cm.

48.  Katalog on-line
Toward a comparative and unified history of human culture with special reference to Japan / Seizo Ohe.
[Tokyo] : [s.n.], 1959. – S.197-201 ; 26 cm.

49.  Katalog on-line
Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski / [oprac. i wstępem opatrzył Aleksander Litwin] ; Wydział Historii Partii KC PZPR.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1955. – 198, [1] s., [10] k. tabl. : il., err. ; 25 cm.

50.  Katalog on-line
Universities and Academic Systems in Modern Societies / Josph Ben-David and Awraham Zloczower.
[Paris] : [Plon], 1962. – S.45-84 ; 24 cm.

51.  Katalog on-line
Urbanizacja : kontrowersje wokół pojęcia / Jan Węgleński.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. – 143, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-01-04321-0

52.  Katalog on-line
Uwarstwienie społeczne a tendencje egalitarne / Jerzy J. Wiatr.
[Warszawa] : [PWN], 1962. – S.[33]-45 ; 24 cm.

53.  Katalog on-line
W sprawie kryterium postępowości w historii historiografii : (w związku z książką M.Serejskiego o K.B.Hoffmanie) / Nina Assorodobraj.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1953. – S.[150]-186 ; 25 cm.

54.  Katalog on-line
W sprawie stosunku logiki do dialektyki / Maria Kokoszyńska.
[Warszawa] : [s.n..], [1955]. – S. [184]-270; 25 cm.

55.  Katalog on-line
Warunki działania rad robotnicznych : sprawozdanie z wstępnego rozpoznania problemów rad robotnicznych w 21 wybranych zakładach przemysłowych / Maria Hirszowicz, Witold Morawski, Janusz Feliks.
[Warszawa] : [s.n.], 1964. – S. [7]-75 : il. ; 24 cm.

56.  Katalog on-line
Wielogłowy Lewiatan i grupa społeczna / Stanisław Ossowski.
[Warszawa] : [s.n.], 1959. – S.[101]-138 ; 24 cm.

57.  Katalog on-line
The works of Gerrard Winstanley : with an appendix of documents relating to the Digger movement / edited with an introduction by George H. Sabine.
Ithaca : Cornell University Press, 1941. – [6], 686 s. ; 24 cm.

58.  Katalog on-line
Wschodnie zagadnienia wyznaniowe / Wiktor Piotrowicz.
Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa, 1939. – 131, [2] s. : err. ; 20 cm.

59.  Katalog on-line
Z badań ekologicznej struktury miasta Łodzi / Wacław Piotrowski.
Łódź : [s.n.], 1961. – S.[95]-111 : il. ; 24 cm.

60.  Katalog on-line
Zabójstwa i ich sprawcy : analiza socjologiczna / Halina Janowska.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. – 203, [4] s. : il., err. ; 20 cm.

61.  Katalog on-line
Zróżnicowanie kulturowe społeczności wielkomiejskiej / Ryszard Dyoniziak.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1969. – 311, [1] s., [1] k. złoż. : il. ; 20 cm.